Dokumenty


Výroční zpráva 2021

aneb 2. rok činnosti spolku Aktivní Krhanice

Příspěvek nadace VIA 6/2021

Schválení příspěvku Vraťme život do ulic.

Výroční zpráva 2020

aneb 1. rok činnosti spolku Aktivní Krhanice

Stanovy spolku

Plné znění stanov ke dni: 10. 2. 2020

Stanovy spolku

Čl. I - Úvodní ustanovení (název, forma, sídlo)

Spolek Aktivní Krhanice, z. s., (dále též „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu s ustanovením § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a jako takový je způsobilý k právnímu jednání. Sídlo spolku je na adrese Krhanice 35, 257 42 Krhanice.

Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zlepšení kvality života obce Krhanice, posilování kladného vztahu k obci a jejímu okolí u spoluobčanů a ochrana přírody, krajiny a kulturního bohatství obce Krhanice.

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Čl. II - Cíle činnosti spolku
Posláním spolku je zejména:

(a) vytvářet a zprostředkovávat aktivity, které povedou ke zlepšení kvality života v obci,

(b) kultivace veřejných prostranství obce a okolní krajiny,

(c) udržování kulturní paměti obce,

(d) podpora občanské sounáležitosti, místního kulturního života, řemesel a výroby,

(e) ochrana přírodních a historických hodnot území a vykonávání obecně prospěšné činnosti vedoucí k jejich ochraně,

(f) podpora aktivního dobrovolnictví.

Čl. III - Formy činnosti spolku

Hlavní činnosti spolku směřují k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. II. Jsou jimi zejména:

(a) organizování pravidelného dobrovolného obecního úklidu,

(b) výsadba dřevin,

(c) obnovování historických cest,

(d) vytváření odpočinkových míst,

(e) podpora mezigeneračních setkání,

(f) podpora a vytváření vztahu a spoluodpovědnosti obyvatel Krhanic k místu, kde žijí, podpora a rozvíjení sousedských vztahů,

(g) spolupráce s místními občany a ostatními spolky,

(h) zpracování historie obce ve spolupráci s pamětníky,

(ch) sběr dokumentů, fotografií a jiných materiálů o historii obce a jejich následná propagace,

(i) organizace sportovních a kulturních aktivit.

Čl. IV - Členství ve spolku

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Aktivní Krhanice, z. s., se může stát fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí se stanovami spolku.

Členství vzniká podáním elektronické přihlášky a následným zápisem do seznamu členů spolku s uvedením základních osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefonický kontakt a e-mailový kontakt. Seznam členů spolku je neveřejný.

Člen spolku je povinen zejména dodržovat stanovy spolku, hájit zájmy spolku a sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v seznamu členů. Člen spolku je dále povinen se aktivně podílet na činnosti spolku, platit řádně a včas členské příspěvky, které byly stanoveny na 100 Kč ročně. Výši členských příspěvků určuje členská schůze spolku. Příspěvky jsou splatné posledním dnem kalendářního roku, na který se vztahuje povinnost je platit.

Člen spolku má právo:

(a) účastnit se veškeré činnosti spolku,

(b) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,

(c) být informován o činnosti a jednání spolku,

(d) volit radu spolku a pokladníka a být volen do rady spolku či za pokladníka,

(e) hlasovat na členské schůzi,

(f) na přístup do členské sekce na internetových stránkách spolku.

Přijetí nového člena schvaluje rada spolku, a to nadpoloviční většinou svých hlasů. Rada spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.

Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Členství zaniká:

(a) dobrovolným vystoupením člena písemným oznámením předsedovi spolku,

(b) úmrtím člena,

(c) vyloučením člena – rada spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku, na základě nadpolovičního souhlasu členů rady spolku,

(e) zánikem spolku.

Čl. V - Orgány spolku

Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

(a) členská schůze,

(b) rada,

(c) předseda.

Funkci statutárního orgánu spolku plní tříčlenná rada.

Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené. Funkční období volených orgánů jsou 4 roky.

Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí nebo rezignací člena volených orgánů.

Čl. VI - Členská schůze

Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku. Členská schůze může být řádná a mimořádná.

Řádná či mimořádná členská schůze se považuje za usnášeníschopnou, pokud se sejde nadpoloviční většina členů spolku.

Řádná členská schůze se schází vždy alespoň jednou v kalendářním roce. Její svolání je všem členům oznámeno členem rady spolku nejméně 15 dní před dnem konání.

Mimořádná členská schůze se schází před uplynutím lhůty pro řádnou členskou schůzi na základě usnesení rady či písemného návrhu alespoň jedné třetiny všech členů spolku.

Každý člen má jeden hlas, přičemž hlas každého člena má stejnou váhu.

Do působnosti členské schůze náleží:

(a) přijímat a měnit stanovy,

(b) volit a odvolávat členy rady a pokladníka spolku,

(c) schvalovat návrh na činnost spolku v následujícím kalendářním roce,

(d) vyjádřit se k činnosti a hospodaření spolku,

(e) schvalovat rozpočet spolku a plán činnosti na následující kalendářní rok,

(f) rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,

(g) stanovovat výši členských příspěvků.

Pro platnost usnesení členské schůze se vyžaduje její řádné svolání a souhlas většiny přítomných členů.

Jednání členské schůze řídí a zápis pořizuje předseda nebo jím pověřená osoba.

Čl. VII - Rada

Rada je statutárním orgánem spolku a řídí jeho činnost. Rada má 3 členy, z nichž každý dosáhl věku alespoň 18 let.

Rada zastupuje spolek v celém rozsahu vůči třetím osobám.

Členové rady jsou voleni členskou schůzí na 4 roky. Člen rady může být volen opakovaně.

Rada zvolí na svém prvním zasedání z řad svých členů předsedu. Před ukončením řádného volebního období může jmenované z funkce odvolat rada pouze nadpoloviční většinou všech svých členů.

Rada vypracovává návrh činnosti na následující kalendářní rok, který předkládá členskému shromáždění.

V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady.

Rada rozhoduje o využití finančních prostředků či schvaluje přijetí darů a finančních dotací, které budou třetími osobami poskytnuty spolku.

Rada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni všichni členové. Schůze rady svolává předseda nebo některý z členů rady.

O jednáních rady se sepisuje zápis.

Čl. VIII - Předseda

Předseda zastupuje spolek navenek a rozhoduje o běžných záležitostech spolku.

Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.

Předseda je oprávněn podepisovat za spolek.

Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy rady, případně na další členy spolku nebo může zmocnit další osobu k jednání jménem spolku.

Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku, rozhodnutími rady a členské schůze a jedná vždy s péčí řádného hospodáře.

Čl. IX - Pokladník

Pokladník je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví. Výkon funkce pokladníka je neslučitelný s výkonem funkce předsedy.

Čl. X - Majetek a hospodaření

Majetek ve vlastnictví spolku (finanční i hmotné prostředky, majetková práva, včetně práv k výsledkům duševní činnosti) je určen k zajištění cílů specifikovaných v čl. II těchto stanov.

Zdrojem majetku spolku jsou tyto prostředky:

(a) příjmy zejména z členských příspěvků,

(b) výnosy ze sportovních, kulturních, společenských a vzdělávacích akcí a dalších činností spolku,

(c) dary od právnických a fyzických osob z České republiky i ze zahraničí,

(d) státní příspěvky, granty, dotace a subvence.

Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

Čl. XI - Informovanost členů

Zápisy z jednání rady, členské schůze a výsledky příslušných hlasování budou umístěny v členské sekci na internetových stránkách spolku do 10 dní od konání schůze či jednání.

Členové budou o plánovaných schůzích či společných akcích informováni e-mailem.

Seznam členů spolku je přístupný členům v členské sekci na internetových stránkách spolku. Se seznamem se nakládá jako s osobními údaji, podle příslušných zákonů.

Čl. XII - Závěrečná ustanovení

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Dojde-li k zániku spolku, rozhodne o způsobu majetkového vypořádání členská schůze.

Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 10. 2. 2020. Spolek Aktivní Krhanice, z. s., vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku a v tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy bude vložena rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

© 2022 Aktivní Krhanice, z.s.